2012/08/30

2012/08/07

2012,8,7
b×w\: P

b×p
place:LOVELOCK
item:rhythm block short sox(Ayame')onepiece,t-shirt,denim,shoes(vintage)
model:sayaka
photo:shizuka


2012/08/04

2012,8,4b×nb×rplace:LOVELOCK
item:rhythm block short sox(Ayame'),onepiece,shoes(vintage)
model:tomoko
photo:shizuka


2012/08/03

2012,8,3
y×y
y×g

place:LOVELOCK
item: rhythm block short sox(Ayame'),sandle(vintage)
model:tomoko
photo:shizuka
"tour of lovelock" start.

♪♪♪
place:LOVELOCK
photo:shizuka